DEZ – Akreditované pracoviště pro diagnostiku a provoz tepelně - energetických zařízení

Pracoviště vyvíjí svou činnost od roku 1996, kdy byla ustavena vedoucím katedry energetiky pracovní skupina se zaměřením na „velkou“ energetiku. Základním požadavkem energetického průmyslu jsou spalovací zkoušky s různými typy paliv, alternativních paliv a biopaliv, ve směsi s uhlím i čistých biopaliv, garanční zkoušky velkých energetických zařízení a různá diagnostická měření spalovacích zařízení. Výsledky měření slouží pro rozhodnutí o záměně paliva, případně slouží projektantům energetických zařízení jako podklad pro rekonstrukci. Jako jediné pracoviště v ČR je vybaveno speciální diagnostickou technikou pro měření teplot, tlaků a koncentrací plynné fáze v ohništích velkých kotlů, spalinových traktů a v hořákové oblasti. Od roku 2000 je pracoviště akreditováno pro emisní měření. Od roku 2010 je pracoviště akreditováno jako zkušební laboratoř 1588. Pracoviště provádí měření a optimalizaci mlýnů a mlýnských okruhů zejména na černé uhlí, měření hmotových toků a koncentrací prášku v práškovodech.

Pracovníci DEZ

doc. Dr. Ing. Bohumír Čech:
vedoucí Pracoviště pro provoz a diagnostiku tepelně – energetických zařízení,
597 329 332,
bohumir.cech@vsb.cz

Ing. Jan Matoušek, Ph.D.:
zástupce vedoucího,
597 329 332,
jan.matousek@vsb.cz

Ing. Michal Stáňa, Ph.D.:
odborný asistent,
597 329 336,
michal.stana@vsb.cz

Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.:
odborný asistent,
597 329 336,
zbyszek.szeliga@vsb.cz

Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D.:
odborný asistent,
597 325 182,
tomas.vytisk@vsb.cz

Seznam služeb DEZ

 • Diagnostika energetických zařízení.
 • Diagnostika spalovacích procesů, měření teplot, koncentrací plynných složek spalin, rychlostí proudění a odběry tuhých vzorků ze spalovací komory práškových a fluidních kotlů velkých výkonů.
 • Diagnostika a optimalizace provozu mlýnů a mlýnských okruhů, zejména pro černé uhlí.
 • Diagnostika vzduchospalinových traktů z hlediska proudění a teplot. Měření průtoku vzduchu a vzdušiny rychlostními sondami.
 • Garanční měření elektrárenských bloků, kotlů, turbín, čerpadel, výměníků tepla a chladicích věží.
 • Spalovací zkoušky kombinovaného spalování uhlí a biopaliv a posouzení možností kombinovaného spalování na daném typu zařízení.
 • Měření vlastní spotřeby a hluku.
 • Autorizovaná měření emisí CO, NOx, SO2, CxHy (TOC), TZL, HCL, HF, O2 ze spalovacích zařízení.
 • Měření emisí NO, NO2, N2O, NH3.
 • Stanovení účinnosti energetických zařízení a bloků dle ČSN a EN.
 • Studie, posudky a návrhy úprav zařízení.
 • Termovizní diagnostika. Modelování spalovacích procesů a proudění v programu ANSYS.
 • Měření povrchových teplot trubek tlakového celku současně až na 80 místech.
 • Diagnostika tlakového celku, identifikace poruch u proudění v tlakovém celku.
 • Monitorování stability spalování.
 • Vzduchové bilance kotlů a obdobných technologií.
 • Návrh optimalizace provozu kotlů.
 • Měření rosného bodu spalin.

Přístrojové vybavení DEZ

 • Emisní měřicí vůz IVECO vybavený analyzátory emisí firmy Hartmann & Braun a Siemens pracující na principu absorpce infračerveného spektra pro stanovení koncentrací CO, SO2, NOx a analyzátor pracující na principu paramagnetických vlastností kyslíku pro stanovení koncentrace O2, FID analyzátor pro měření CxHy.
 • Dva měřicí vozy Fiat Ducato vybavené aparaturou pro speciální měření a měření tuhých znečišťujících látek.
 • Speciální chlazené sondy s operační délkou až 6 m pro měření rychlostních, koncentračních a teplotních polí ve spalovacích komorách, příprava pro denitrifikační metody SNCR.
 • Aparatura pro diagnostiku mlecích okruhů a odběr uhelného prášku.
 • Měřicí systém firmy National Instruments.
 • Termovizní diagnostika, termovizní kamera.
 • Tlakové snímače firem Rosemount a Yokogawa s digitální komunikací Field Bus.
 • Rychlostní sondy (Prandtlovy, klínové, válcové), vrtulkové a žárové anemometry pro měření průtoku.
 • Měření teplot v širokém rozsahu, termočlánky R, B, S, K. Přesné teploměry Pt. Kontinuální záznam měřených hodnot.
 • Aparatura pro měření rosného bodu.

Významné realizace pracoviště DEZ

 • Garanční měření retrofitu bloků C a D v Elektrárně Tušimice
 • Monitoring stability spalování na Teplárně Karviná, Přerov, Přívoz
 • Úpravy kotlů na Elektrárně Opatovice
 • Diagnostika poruch tlakových celků - Elektrárna Tisová K9, Biocel Paskov regenerační kotel EKO II, Elektrárna Opatovice závěsné trubky PŘ I
 • Likvidace lagun OSTRAMO - spolupráce na odstranění ekologické zátěže.
 • Rekonstrukce mlýnů a mlýnských okruhů provedených dle návrhů pracoviště v: TČA Karviná, Energetika Vítkovice, Teplárna Olomouc K3, Teplárna ECKG Kladno.
 • Diagnostika hnědouhelných mlýnských okruhů: Elektrárna Tušimice II, Elektrárna Prunéřov, Elektrárna Opatovice, Teplárna Plzeň, Teplárna Zvolen (Slovensko), Oroszlány (Maďarsko).
 • Topné a spalovací zkoušky s alternativními palivy a biopalivy na většině elektráren a tepláren v ČR.
 • Spalovací zkoušky druhotných energetických surovin ve směsi s uhlím na většině elektráren v ČR.
 • Měření a garanční zkoušky filtrů a elektrofiltrů.

V rámci grantů a podpory výzkumu a vývoji jsou řešeny výzkumné úkoly v oblasti

 • vývoj kotlů na obilnou slámu
 • Vývoj sušárny spalin s využitím tepla.
 • Zvyšování účinnosti energetických zařízení pro snížení emisí včetně CO2.
 • Odsiřovací zkoušky sorbenty na bázi vápníku a sodíku.
 • Vývoj čpavkových odsiřovacích metod.
 • Výzkum, vývoj a optimalizace primárních a sekundárních denitrifikačních metod.
 • Výzkum a vývoj kotlů na spalování biomasy, dřevní hmota, obilná sláma, traviny a stébelniny.


 

Katedra energetiky
Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - TUO
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
katedraenergetiky@vsb.cz