ES – Odborná skupina energetických strojů

Odborná skupina energetických strojů (ES) se ve své hlavní náplni zaměřuje na činnosti vedoucí k racionalizaci a zvyšování efektivnosti provozu energetických výroben a energetických strojů, ke snížení spotřeb energií a energetických ztrát např. u budov ap. Díky kvalitnímu přístrojovému vybavení jsme schopni provádět krátkodobé i dlouhodobé monitorování energetických toků, teplot, tlaků atd. a na základě takto získaných informací o dynamickém chování sledovaného systému pak po analýze doporučit optimální řešení. Mezi další činnosti patří provádění garančních zkoušek, posudková činnost aj.

Hlavní profesní obory

 • Zvyšování účinností energetických transformací
 • Racionalizace provozu energetických strojů
 • Měření spotřeb elektrické energie a tepla
 • Komunální energetika

Hlavní činnosti

 • Technicko-ekonomické analýzy
 • Provozní, ověřovací a garanční měření energetických strojů – kotlů, turbín, čerpadel, kompresorů, výměníků tepla a chladicích věží
 • Poradenská, konzultační a posudková činnost
 • Školící a přednášková činnost

Pracovníci ES

doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.:
597 324 483,
kamil.kolarcik@vsb.cz

doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.:
597 324 425,
mojmír.vrtek@vsb.cz

doc. Ing. Jiří Míka, CSc.:
597 324 426,
jiri.mika@vsb.cz

Ing. Radim Janalík, CSc.:
597 325 182,
radim.janalik@vsb.cz

Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D.:
597 325 182,
tomas.vytisk@vsb.cz

Seznam služeb ES

 • Garanční a provozní zkoušky elektrárenských bloků i jednotlivých energetických zařízení: kompresorů; kotlů; parních turbín; redukčních stanic; napájecích, kondenzátních a oběhových čerpadel; redukčních stanic; chladících věží; tepelných výměníků; kogeneračních jednotek
 • Energetická diagnostika v průmyslu: měření povrchových teplot; měření teplot vzdušin a kapalin (proudících, statických); měření tlaků (do cca 60 MPa); měření průtoků vzdušin a kapalin v potrubích; energetické spotřeby (elektrické energie, tepla, TUV, odběrové diagramy); energetické bilance
 • Monitorování energetických procesů
 • Racionalizace provozu energetických strojů
 • Zvyšování účinností energetických transformací
 • Technicko-ekonomické analýzy
 • Energetické audity v průmyslu, staveb, občanských budov
 • Hodnocení stávajícího stavu, rekonstrukcí a modernizací zdrojů tepla, topných systémů, vhodnosti nasazení kogeneračních způsobů výroby tepla a elektrické energie, tepelných čerpadel, obnovitelných zdrojů energie, využití odpadního tepla z technologických procesů
 • Průkazy energetické náročnosti budov
 • Školící a přednášková činnost
 • Poradenská, konzultační a posudková činnost
 • Specializační kurzy a semináře se zaměřením na racionalizaci provozu energetických strojů
 • Soudní znalectví: ekonomika – oceňování strojů a technologií, strojírenství – energetické stroje

Přístrojové vybavení ES

Skupina je vybavena flexibilním systémem automatizovaného sběru dat s možností snímání procesů s četností odečtu už od 100 kHz pro monitorování rychle se měnících procesů, až po běžné sekundové či minutové snímací frekvence. Záznam dat může probíhat po libovolně dlouhou dobu až pro 50 měřených veličin. Skupina je vybavena vlastními snímači přetlaků a diferenčních tlaků, teplotními čidly, snímači relativní vlhkosti, měřícími transformátory elektrického výkonu a přenosným příložným ultrazvukovým průtokoměrem. Přes doplňkové převodníky je také možnost napojení signálů z řídících a ovládacích panelů či snímačů od zákazníka na naši záznamovou aparaturu.

 • Tlakové snímače přetlaků, diferenčních a absolutních tlaků fy Honeywell
 • Teplotní čidla (oplášťované termočlánkové teploměry - 1. třída přesnosti, tyčové odporové teploměry a párové odporové teploměry Pt100 - třída přesnosti A), kulový teploměr
 • 2 přenosné příložné ultrazvukové průtokoměry fy Panametrics a Krohne pro měření průtoků kapalin v kruhových potrubích od ø 25 až 3000 mm
 • Snímače relativní vlhkosti, čidlo pro měření rosného bodu v tlakovém vzduchu
 • Analyzátory elektrických sítí (měření elektrických výkonů a příkonů, činný, jalový)
 • Čidla intenzity slunečního záření, digitální detektor přímého slunečního záření
 • Čidla intenzity slunečního záření, digitální detektor přímého slunečního záření
 • 2 měřící systémy fy Solartron a Advantech pro automatické monitorování, vizualizaci a záznam měřených fyzikálních veličin (teplot, tlaků, průtoků, apod.) Max. počet měřených veličin až 150. Četnost odečtů: minuty, sekundy, až 100 kHz. Možnost on-line výpočtů průtoků na škrtích orgánech (clony, dýzy, Venturiho trubice a dýzy)

Významné realizace pracoviště ES

Parní turbíny

 • Garanční zkoušky turbíny TG2 – Energetika Třinec, a.s.
 • Garanční a ověřovací zkoušky turbíny TG3 – Teplárna Tábor, a.s.
 • Garanční zkoušky turbíny TG3 a TG4, Dalkia Česká republika, a.s. – TOL
 • Garanční zkoušky turbíny TG15, Dalkia Česká republika, a.s. – ETB
 • Ověřovací zkoušky turbíny TG4, Dalkia Česká republika, a.s. – Divize Krnov
 • Garanční zkoušky turbíny TG20 , SCP a.s. – Ružomberok
 • Garanční měření - TG VS SPC3, Dalkia Česká republika, a.s. – Teplárna Krnov
 • Garanční zkoušky parní točivé redukce TR320, Dalkia Česká republika, a.s. – Divize Krnov

Čerpadla, průtoky

 • Garanční a ověřovací zkoušky napájecích čerpadel EN 21, 32, 61, 62, 63, ČEZ, a.s. – Teplárna Tisová
 • Garanční zkoušky napájecích čerpadel EN1,2,3, Dalkia Česká republika, a.s. – Teplárna Krnov
 • Garanční zkoušky napájecích čerpadel VTN 6,7,8,130,141, Dalkia Česká republika, a.s. – ETB
 • Garanční zkoušky napájecích čerpadel EN 91, 92, 101,102, ČEZ, a.s. – Elektrárna Mělník
 • Garanční zkoušky turbo - napájecích čerpadel TN3 a TN7 v United Energy, a.s. – Teplárna Komořany
 • Garanční zkoušky turbo - napájecích čerpadel TN20 a TN30 v ČEZ, a.s. – Elektrárna Chvaletice
 • Garanční zkoušky turbo - napájecích čerpadel TN20 a TN30 v ČEZ, a.s. – Elektrárna Dětmarovice
 • Garanční zkoušky chladících vertikálních čerpadel CHČ 21,31,61 v ČEZ, a.s. – Teplárna Tisová
 • Měření průtoku chladící vody spouštěče TG1 a TG2 – Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně - ČEZ, a.s.

Chladící věže

 • Garanční a ověřovací zkoušky chladící věže s přirozeným tahem, Dalkia Česká republika, a.s. – ETB

Parní kotle

 • Garanční a ověřovací měření plynového kotle NK1, Energetika Třinec, a.s.
 • Garanční zkoušky kotlů K4,10, 11, ArcelorMittal Ostrava, a.s.
 • Garanční a ověřovací zkoušky kotle K10, 11, Energetika Vítkovice, a.s.

Kompresory a stlačený vzduch

 • Měření energetických charakteristik kompresorů a monitorování provozu kompresorů a kompresorových stanic - Energetika Třinec, a. s., ŽDB, a. s., Teplárna Trmice, Teplárna Tábor, Visteon Autopal Rychvald, Saint Gobain Vertex Litomyšl, Dalkia Industry (doly ČSA, ČSM, Lazy a další.), MSV Metal Studénka, a. s., IMI International, s. r. o. Modřice
 • Měření a monitoring bloku sušení tlakového vzduchu (Plzeň) - DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – CZECH REPUBLIC spol. s r.o.
 • Garanční zkoušky kompresorů – Plzeňská energetika, a.s., Energetika Vítkovice, a.s.
 • Garanční zkoušky suchého odběru popelovin, kompresorů, Dalkia Česká republika, a.s. – ETB

Kogenerační jednotky s pístovými spalovacími motory

 • Měření garantovaných hodnot kogeneračních jednotek s výkonem 4,5 MWe, instalovaných v Zásobování teplem Vsetín a.s.
 • Garanční měření kogenerační jednotky KGJ – 1 a 2 Tedom Quanto C 1000 v ŽDB Bohumín pro MORAVIA ENERGEO, a.s.
 • Garanční měření kogenerační jednotky KGJ – 3 Tedom Quanto D 1200 v ŽDB Bohumín pro MORAVIA ENERGEO, a.s.


 

Katedra energetiky
Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - TUO
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
katedraenergetiky@vsb.cz