Přístrojové vybavení

DEZ – Pracoviště pro diagnostiku a provoz tepelně energetických zařízení

 • Emisní měřicí vůz IVECO vybavený analyzátory emisí firmy Hartmann & Braun a Siemens pracující na principu absorpce infračerveného spektra pro stanovení koncentrací CO, SO2, NOx a analyzátor pracující na principu paramagnetických vlastností kyslíku pro stanovení koncentrace O2, FID analyzátor pro měření CxHy.
 • Dva měřicí vozy Fiat Ducato vybavené aparaturou pro speciální měření a měření tuhých znečišťujících látek.
 • Speciální chlazené sondy s operační délkou až 6 m pro měření rychlostních, koncentračních a teplotních polí ve spalovacích komorách, příprava pro denitrifikační metody SNCR.
 • Aparatura pro diagnostiku mlecích okruhů a odběr uhelného prášku.
 • Měřicí systém firmy National Instruments.
 • Termovizní diagnostika, termovizní kamera.
 • Tlakové snímače firem Rosemount a Yokogawa s digitální komunikací Field Bus.
 • Rychlostní sondy (Prandtlovy, klínové, válcové), vrtulkové a žárové anemometry pro měření průtoku.
 • Měření teplot v širokém rozsahu, termočlánky R, B, S, K. Přesné teploměry Pt. Kontinuální záznam měřených hodnot.
 • Aparatura pro měření rosného bodu.

ES – Odborná skupina energetických strojů

Skupina je vybavena flexibilním systémem automatizovaného sběru dat s možností snímání procesů s četností odečtu už od 100 kHz pro monitorování rychle se měnících procesů, až po běžné sekundové či minutové snímací frekvence. Záznam dat může probíhat po libovolně dlouhou dobu až pro 50 měřených veličin. Skupina je vybavena vlastními snímači přetlaků a diferenčních tlaků, teplotními čidly, snímači relativní vlhkosti, měřícími transformátory elektrického výkonu a přenosným příložným ultrazvukovým průtokoměrem. Přes doplňkové převodníky je také možnost napojení signálů z řídících a ovládacích panelů či snímačů od zákazníka na naši záznamovou aparaturu.

 • Tlakové snímače přetlaků, diferenčních a absolutních tlaků fy Honeywell
 • Teplotní čidla (oplášťované termočlánkové teploměry - 1. třída přesnosti, tyčové odporové teploměry a párové odporové teploměry Pt100 - třída přesnosti A), kulový teploměr
 • 2 přenosné příložné ultrazvukové průtokoměry fy Panametrics a Krohne pro měření průtoků kapalin v kruhových potrubích od ø 25 až 3000 mm
 • Snímače relativní vlhkosti, čidlo pro měření rosného bodu v tlakovém vzduchu
 • Analyzátory elektrických sítí (měření elektrických výkonů a příkonů, činný, jalový)
 • Čidla intenzity slunečního záření, digitální detektor přímého slunečního záření
 • Čidla intenzity slunečního záření, digitální detektor přímého slunečního záření
 • 2 měřící systémy fy Solartron a Advantech pro automatické monitorování, vizualizaci a záznam měřených fyzikálních veličin (teplot, tlaků, průtoků, apod.) Max. počet měřených veličin až 150. Četnost odečtů: minuty, sekundy, až 100 kHz. Možnost on-line výpočtů průtoků na škrtích orgánech (clony, dýzy, Venturiho trubice a dýzy)

TAP - Alternativní zdroje energie, počítačové modelování a tepelná měření

 • Přístroje pro různé specifikace spalování (kontinuální měření teplot, tlaků, rychlostí a složení spalin – O2, CO, CO2, NO, NO2, SO2, CXHY, dále pak tahu, rosného bodu, vlhkosti paliv, sazového čísla apod.),
 • laboratorní komora pro výzkum (ko)spalování alternativních paliv, proudění a přenosu tepla s možností změny všech důležitých parametrů procesu hoření a s možností demontáže jednotlivých segmentů hořáku a dalších částí,
 • doplňkový vodní/parní okruh ke studiu vlivu spalin na oběh,
 • mobilní vstřikovací systém pro výzkum hoření pevných práškových paliv,
 • kalorimetrická měřící trať ke stanovení účinnosti kompaktních vlnovcových výměníků vzduch-voda/glykol,
 • termovizní kamera FLIR ThermaCAM SC 2000 s možností měření teplot do 2000 °C včetně software pro zpracování termogramů,
 • termovizní kamera FLIR P640 s možností měření teplot do 2000 °C,
 • Infračervené teploměry pro měření teplot až do 3000 °C,
 • řada teplotních čidel – kulový teploměr, plášťované termočlánkové teploměry - 1.třída přesnosti, tyčové odporové teploměry a párové odporové teploměry Pt100 – třída přesnosti A, dotykové teploměry pro měření povrchových teplot,…
 • laboratorní fluidní systém pro verifikování matematických modelů dvoufázového proudění a přenosu tepla,
 • dvou sekční modulární zařízení pro výzkum spalování ve fluidní vrstvě a redukce škodlivin,
 • CFD a DEM softwary (také SW pro tvorbu výpočetních sítí),
 • softwary EBSILON, EES a Matlab,
 • 3 moderní výpočetní stanice (64 GB RAM, 2 procesory X5690 & 3.47 GHz (12jádrový procesor)),
 • pyranometry CM11 a CM4, digitální detektor přímého slunečního záření SD6, anemometr pro měření rychlosti větru Ahlborn,
 • vyhodnocovací systém Advantech, HW řady ADAM4000, SW ADAMView a LabView.

Z ostatního vybavení např. tlaková čidla Honeywell, hmotnostní průtokoměr Siemens, příložný ultrazvukový průtokoměr pro kapaliny PANAMETRICS, analyzátor elektrických sítí BK-ELCOM ENA330, aj.


 

Katedra energetiky
Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - TUO
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
katedraenergetiky@vsb.cz