Studijní obory

Bakalářské studium Magisterské studium Doktorské studium  U3V

Bakalářské studium
Magisterské studium
Doktorské studium


Katedra energetiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostravy vede výuku v rozsahu bakalářského, magisterského a doktorském studijního programu a to jak v prezenční tak kombinované formě studia.

Zaměření studia a profil absolventa

Studium je obecně zaměřeno na znalosti z oblasti teorie přenosu tepla a hmoty, mechaniky tekutin, spalování paliv a techniky prostředí. Studenti se seznamují s konstrukcí a provozem základních agregátů energetického odvětví jako jsou kotle, turbíny, kompresory, energetické centrály, vodní hospodářství v energetice, technologie minimalizace emisí z procesů spalování, dále s ekonomikou a managementem energetiky, problematikou alternativních zdrojů energie, technikou prostředí a provozem, měřením a zkoušením energetických zařízení.

Je kladen důraz na problematiku optimálního provozu a řízení energetických zařízení, řešení energetických technologií z hlediska jejich funkce a vlivu na životní prostředí. Důraz je kladen také na uplatňování energetické legislativy ve vztahu k Evropské unii, jako je energetický zákon s legislativou energetického hospodářství, vztah k jaderné energetice a životnímu prostředí, zákon o hospodaření s energií se získáním uceleného obrazu o způsobech využívání energie s ohledem na ochranu životního prostředí.

Je vyučován energetický management a systém řízení jakosti v energetice se zaměřením na cílevědomé ovlivňování spotřeby energie ve společnosti.

V magisterském studijním programu studenti získávají znalosti pro návrh a konstrukci energetických jednotek a zařízení pro techniku prostředí.


Bakalářské studium

V bakalářských studijních programech, což je první stupeň vysokoškolského vzdělání, jsou na katedře otevřeny tyto obory:

- v rámci studijního programu "Strojírenství" si lze po dvou letech společného učebního základu pro třetí ročník zvolit:

- NOVĚ od akademického roku 2015/2016 v rámci studijního programu "Energetika" (pouze pro kombinované studium):

Profil absolventa bakalářského studijního programu

Provoz energetických zařízení

Studium tohoto oboru je zaměřené na problematiku optimálního provozu a řízení energetických zařízení v průmyslových, chemických, potravinářských a dopravních podnicích. Studenti po společném přírodovědném a strojírenském základě jsou seznámeni s problematikou provozu energetických zařízení, energetického managementu, ekonomiky a marketingu v energetice, poznatků z informatiky a výpočetních systémů a rozvíjení speciálních schopností tvořivé a týmové práce, potřebné pro uplatnění v managementu podniků.

Studium je zaměřeno na řešení energetických technologií z hlediska jejich funkce v životním prostředí, průmyslové energetiky, plynárenství, vodního hospodářství a obnovitelných zdrojů energie. Důraz je kladen na uplatňování energetické legislativy ve vztahu k Evropské unii jako je energetický zákon s legislativou energetického hospodářství, nová cenová a daňová politika, vztah k jaderné energetice a životnímu prostředí, zákon o hospodaření s energií se získáním uceleného obrazu o způsobech využívání energie. Vše je zaměřeno na dosažení energetických úspor rozvojem nových energetických technologií v průmyslu, stavebnictví, zemědělství, dopravě s využitím obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Ve studiu je kladen důraz také na energetický management a systém řízení jakosti v energetice a na cílevědomé ovlivňování spotřeby energie ve společnosti snižováním energetické náročnosti.

Uplatnění v praxi najdou absolventi jako provozní, projekční a řídicí pracovníci v elektrárnách a teplárnách, v útvarech energetiky ve všech typech průmyslových podniků, v dopravních organizacích a v nevýrobní sféře také v útvarech státní správy a jako projektanti energetických rozvodů, topenářských firem, systémů zásobování teplem, úpraven a čistíren odpadních vod a revizní a zkušební technici. Studenti po ukončení bakalářského studia mohou pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studijního programu „Strojní inženýrství“ v oboru „Energetické stroje a zařízení“.

Technika tvorby a ochrany životního prostředí

Studenti po společném přírodovědném a strojírenském základě jsou hlouběji seznámeni s problematikou vlivu moderních průmyslových a energetických technologií na životní prostředí, zpracování průmyslových odpadů, strojů a zařízení pro techniku prostředí, obnovitelných zdrojů energie, monitorování stavu životního prostředí, ochrany vodních zdrojů, optimalizace provozu energetických zařízení a legislativy.

Studium je dále zaměřeno na řešení staveb a strojů z hlediska jejich funkce v životním prostředí, hlavně na úpravu stavu prostředí pomocí technických zařízení – větrací a klimatizační techniky, vytápění, chladící techniky, odlučovacích zařízení, čištění odpadních vod, vodního a odpadového hospodářství, zařízení na snižování hluku aj.

Ve studiu je kladen důraz na trvale udržitelný rozvoj společnosti, minimalizaci využívání přírodních zdrojů a maximalizaci ochrany životního prostředí. Nezanedbatelnou částí studia je znalost uplatňování související legislativy.

V praxi najdou absolventi uplatnění jako provozní, projekční a kontrolní pracovníci v útvarech tvorby a ochrany životního prostředí ve všech typech průmyslových, chemických a energetických podniků, organizací zabývajících se odpadovým hospodářstvím, monitorováním a vyhodnocováním stavu životního prostředí a také v útvarech státní správy např. ve funkcích inspektorů státních orgánů. Studenti po ukončení bakalářského studia mohou pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studijního programu „Strojní inženýrství“ v oboru „Energetické stroje a zařízení“.

Energetika 21. století

Studium v tříletém bakalářském studijním programu "Energetika" se cíleně již od prvního ročníku zaměřuje konkrétně na oblast energetiky. Studium je zaměřeno na systematickou výchovu odborníků v oblasti energetiky, a to zejména odborníků pro provoz energetických zařízení od výroby energií až po hospodárné užití energií. Program připravuje bakaláře jako vysokoškolsky vzdělaného provozního technika a řídícího pracovníka pro všechny oblasti energetiky se základem znalostí příslušné teorie a s praktickými dovednostmi. Program obsahuje jeden studijní obor Energetika 21. století. Absolvent má možnost pokračovat v návazném studiu energetických oborů nebo jiných příbuzných oborů v magisterském studijním programu.

Uplatnění v praxi najdou absolventi jako provozní a řídicí či kontrolní pracovníci v elektrárnách a teplárnách, v útvarech energetiky a v útvarech tvorby a ochrany životního prostředí ve všech typech průmyslových podniků, v dopravních organizacích a v nevýrobní sféře, také v útvarech státní správy a jako projektanti energetických rozvodů, topenářských firem, systémů zásobování teplem, úpraven a čistíren odpadních vod a či jako revizní a zkušební technici.

Studenti po ukončení bakalářského studia budou moci pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studijního programu „Strojní inženýrství“ v oboru „Energetické stroje a zařízení“.

Magisterské studium

Po dokončení studia bakalářského programu a získání titulu Bc. je možné pokračovat v navazujícím dvouletém magisterském studiu oboru Energetické stroje a zařízení (2302T006), který se člení na zaměření:

  • Tepelně energetická zařízení a průmyslová energetika
  • Alternativní energie a technika tvorby prostředí
  • Stavba parních kotlů a tepelných zařízení
  • Jaderně energetická zařízení

Profil absolventa magisterského studijního programu

Energetické stroje a zařízení

V povinné části pro všechny studenty oboru, v niž student prohlubuje své znalosti mechaniky tekutin, přenosu tepla a hmoty, teorie spalování a seznamuje se s konstrukcí a provozem základních agregátů energetiky, jako jsou kotle, turbíny, kompresory, apod. Výběrem volitelné části (předmětů) se student profiluje podle jednotlivých zaměření.

Tepelně energetická zařízení a průmyslová energetika

Studium je zaměřeno na konstrukci, provoz a technologii výroby tepelně energetických centrál, výrobních energetických komplexů, palivového hospodářství, parních generátorů a vodního hospodářství. Absolventi se uplatní jako projektanti a provozní inženýři v elektrárnách a teplárnách, ve výzkumu a vývoji parních kotlů a zařízení pro spalování paliv a zařízení pro snižování škodlivých emisí, jako energetici průmyslových závodů, okresních úřadů, jako projektanti rozvodů a topenářských firem, jako revizní technici a zkušební technici, provozní technici energetických výroben průmyslových závodů, systémů CZT, provozní technici úpraven a čistíren vod.

Alternativní energie a technika tvorby prostředí

Studium je zaměřeno na řešení strojů a staveb z hlediska jejich funkce v životním prostředí a hlavně na úpravu stavu prostředí pomocí technických zařízení (větrací a odlučovací zařízení, čištění vod, zařízení na snižování hluku apod.) a dále na využití a uplatňování obnovitelných zdrojů energie. Absolventi se uplatní jako projekční, provozní, a kontrolní pracovníci jak v průmyslu, tak i v orgánech státní správy, v projekci a konstrukci těchto zařízení a jako provozní technici.

Stavba parních kotlů a tepelných zařízení

Studium je podrobněji zaměřeno na stavbu a provoz kotlů, proto se absolventi uplatní především jako projektanti a provozní inženýři v elektrárnách a teplárnách, ve výzkumu a vývoji parních kotlů a zařízení pro spalování paliv.

Jaderně energetická zařízení

Studium se částečně specializuje na stavbu a provoz jaderné elektrárny, proto se absolventi uplatní především jako pracovníci konstrukce a technologové výroby komponent jaderné elektrárny.


Doktorské studium

Obor Energetické stroje a zařízení (2302V006) je možné studovat rovněž v doktorském studijním programu po ukončení magisterského studia a úspěšném absolvování přijímacího řízení. Poměrně bohatá mezinárodní spolupráce, jak na úrovni fakulty, tak na úrovni katedry, umožňuje studentům zajímavé a poučné studijní pobyty v zahraničí.

Profil absolventa doktorského studia

Energetické stroje a zařízení

Absolvent doktorského studia je úzce zaměřen podle zvoleného tématu disertační práce. Od tématu disertační práce se odvíjejí volitelné předměty. Uplatnění absolvent nachází především ve výzkumu a vývoji nebo ve vysokých školách a technických univerzitách.


 

U3V - Univerzita 3. věku

Účastníci studia získají základní přehled o způsobech vytápění bytů, domů, ale například i obcí a měst, o různých formách energetických úspor, či o vzniku emisí, nebo nakládání s odpady či technické estetice.

Základní informace zde.

 

 

Katedra energetiky
Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - TUO
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
katedraenergetiky@vsb.cz