Výzkumná pracoviště

Katedra energetiky disponuje dvěma odbornými pracovišti, a to DEZ – Pracoviště pro diagnostiku a provoz tepelně energetických zařízení a ES – Odborná skupina energetických strojů. Nedílnou součástí aktivit katedry je podíl na činnosti Regionálního výzkumného centra ENET (enet.vsb.cz), Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie – ENET CZ.1.05/2.1.00/03.0069 MŠMT prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.

DEZ – Pracoviště pro diagnostiku a provoz tepelně energetických zařízení

Pracoviště vyvíjí svou činnost od roku 1996, kdy byla ustavena vedoucím katedry energetiky pracovní skupina se zaměřením na „velkou“ energetiku. Základním požadavkem energetického průmyslu jsou spalovací zkoušky s různými typy paliv, alternativních paliv a biopaliv, ve směsi s uhlím i čistých biopaliv, garanční zkoušky velkých energetických zařízení a různá diagnostická měření spalovacích zařízení. Výsledky měření slouží pro rozhodnutí o záměně paliva, případně slouží projektantům energetických zařízení jako podklad pro rekonstrukci. Jako jediné pracoviště v ČR je vybaveno speciální diagnostickou technikou pro měření teplot, tlaků a koncentrací plynné fáze v ohništích velkých kotlů, spalinových traktů a v hořákové oblasti. Od roku 2000 je pracoviště akreditováno pro emisní měření. Od roku 2010 je pracoviště akreditováno jako zkušební laboratoř 1588. Pracoviště provádí měření a optimalizaci mlýnů a mlýnských okruhů zejména na černé uhlí, měření hmotových toků a koncentrací prášku v práškovodech.

Pracovníci DEZ

doc. Dr. Ing. Bohumír Čech:
vedoucí Pracoviště pro provoz a diagnostiku tepelně – energetických zařízení,
597 329 332,
bohumir.cech@vsb.cz

Ing. Jan Matoušek, Ph.D.:
odborný asistent,
597 329 332,
jan.matousek@vsb.cz

Ing. Michal Stáňa, Ph.D.:
odborný asistent,
597 329 336,
michal.stana@vsb.cz

Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.:
odborný asistent,
597 329 336,
zbyszek.szeliga@vsb.cz

Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D.:
odborný asistent,
597 325 182,
tomas.vytisk@vsb.cz

ES – Odborná skupina energetických strojů

Odborná skupina energetických strojů (ES) se ve své hlavní náplni zaměřuje na činnosti vedoucí k racionalizaci a zvyšování efektivnosti provozu energetických výroben a energetických strojů, ke snížení spotřeb energií a energetických ztrát např. u budov ap. Díky kvalitnímu přístrojovému vybavení jsme schopni provádět krátkodobé i dlouhodobé monitorování energetických toků, teplot, tlaků atd. a na základě takto získaných informací o dynamickém chování sledovaného systému pak po analýze doporučit optimální řešení. Mezi další činnosti patří provádění garančních zkoušek, posudková činnost aj.

Hlavní profesní obory

  • Zvyšování účinností energetických transformací
  • Racionalizace provozu energetických strojů
  • Měření spotřeb elektrické energie a tepla
  • Komunální energetika

Hlavní činnosti

  • Technicko-ekonomické analýzy
  • Provozní, ověřovací a garanční měření energetických strojů
  • Poradenská, konzultační a posudková činnost
  • Školící a přednášková činnost

Pracovníci ES

doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.:
597 324 483,
kamil.kolarcik@vsb.cz

doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.:
597 324 425,
mojmír.vrtek@vsb.cz

doc. Ing. Jiří Míka, CSc.:
597 324 426,
jiri.mika@vsb.cz

Ing. Radim Janalík, CSc.:
597 325 182,
radim.janalik@vsb.cz

Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D.:
597 325 182,
tomas.vytisk@vsb.cz


 

Katedra energetiky
Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - TUO
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
katedraenergetiky@vsb.cz